Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro používání elektronických služeb společnosti Asseco Solutions, a.s.


1   VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ


1.1   Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) jsou stanoveny podmínky používání elektronických služeb společnosti Asseco Solutions, a.s. (dále jen poskytovatel).
1.2   Využíváním elektronických služeb se uživatel zavazuje řídit se níže uvedenými VOP. VOP se stávají závaznými pro odběratele i poskytovatele registrací k elektronické službě.


2   DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ


2.1   Poskytovatel je společnost Asseco Solutions, a.s. se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, Česká republika, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Spisová značka: B. 3771. IČ: 64949541, DIČ: CZ64949541
2.2   Elektronická služba (dále jen služba) je poskytnutí aplikace, připojené do sítě internet, pro zpracovávání dat odběratele. Vlastnosti a rozsah služby jsou součástí popisu této služby na jejích webových stránkách. Popisem služby jsou myšleny veškeré informace na webových stránkách této služby.   
2.3   Odběratel je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala k užívání služby poskytovatele.
2.4   Registrace je objednávka poskytování služeb učiněná odběratelem. Tato objednávka obsahuje identifikační údaje odběratele, rozsah využívání služby a souhlas s těmito VOP. Poskytovatel tuto objednávku potvrdí odběrateli poskytnutím přístupových údajů ke službě.


3   PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE


3.1   Odběratel má právo na používání poskytované služby v rozsahu jaký má objednán a uhrazen.
3.2   Odběratel je povinen uvést při registraci pravdivé údaje. Dále je povinen v průběhu používání služby neprodleně informovat poskytovatele o všech změnách registračních údajů, např. změně fakturačních údajů, kontaktního e-mailu apod.
3.3   Odběratel nemá právo technicky zasahovat do poskytované služby, nebo k ní získávat neoprávněný přístup.
3.4   Odběratel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat službu jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.
3.5   Odběratel je povinen chránit přístupová jména a hesla k poskytovaným službám před zneužitím třetí stranou.
3.6   Odběratel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou službou zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou službu v souladu s právním řádem České republiky.
3.7   Odběratel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované služby dle platného ceníku.
3.8   Odběratel má právo na přiměřenou ochranu zadaných dat. Rozsah, obsah a výsledky zpracovávaných dat jsou považovány za obchodní tajemství odběratele a bez jeho souhlasu nemůžou být zpřístupněny třetí straně.
3.9   Odběratel tímto dává souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s užitím jeho osobních údajů pro potřeby poskytovatele. Potřebami poskytovatele se rozumí např. uložení údajů do interní databáze pro potřeby evidence smluvního vztahu, nebo použití e-mailové adresy pro zasílání informací ohledně služeb poskytovatele. Zpracování osobních údajů se řídí platnou legislativou České republiky.


4   PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE


4.1   Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.
4.2   Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodů systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.
4.3   Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje, jež byly od klienta získány, nebudou poskytnuty třetím stranám. Údaje budou chráněny v souladu s (příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.) platnou legislativou České Republiky o ochraně osobních údajů.
4.4   Poskytovatel se zavazuje přiměřeným způsobem zajistit ochranu dat zpracovávaných pomocí služby. Zejména je nesmí zneužít pro svůj vlastní prospěch nebo poskytnout třetí straně.
4.5   Pokud služba zpracovává data dle legislativy České republiky, je poskytovatel povinen udržovat legislativní správnost této služby.
4.6   Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat VOP z důvodů změny platné legislativy či změny podmínek služby. Současně je oprávněn měnit
          též podmínky služby.


5   CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1   Cena je stanovena platným ceníkem, který je nedílnou součástí popisu služby.
5.2   Poskytovatel je oprávněn měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů zavedení nové funkčnosti služby nebo inflace.
5.3   Odběratel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k úhradě zaslané poskytovatelem na e-mail zadaný odběratelem při registraci služby.
5.4   Poskytovatel má právo omezit službu v zadávání dat odběrateli, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů.
5.5   Poskytovatel má právo zrušit službu odběrateli, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.   
5.6   Omezením ani zrušením služby není dotčeno právo odběratele na vlastnictví dat pořízených a zpracovaných touto službou.
5.6.1   V případě omezení služby bude služba přístupná pouze pro prohlížení již dříve pořízených dat. Data nebude možné dále zadávat a zpracovávat.
5.6.2   V případě zrušení služby může dojít k odebrání přístupu odběratele k poskytované službě. V takovém případě však budou odběratelem zadaná data poskytnuta odběrateli v elektronické podobě (např. soubory ve formátu *.xls).


6   PODPORA, ZÁRUKA, REKLAMACE


6.1   Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.
6.2   Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (e-mailová komunikace, informace na webových stránkách apod.)
6.3   Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.
6.4   Poskytovatel poskytuje službu tak jak je. Odběratel si je vědom, že služba může vyžadovat i jiné služby, technické prostředky, nebo licence, které provozovatel neposkytuje (např. poplatky za připojení k internetu, uživatelský počítač, aplikace na něm nainstalované apod.). Jejich provoz včetně případných poplatků je výhradně na odběrateli.
6.5   Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním e-mailu, nebo vyplněním kontaktního formuláře. Kontaktní e-mail a formulář jsou součástí popisu služby i samotné služby.


7   ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY


7.1   Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené nevhodným používáním služby.
7.2   Pokud je výstupem služby zpracování údajů dle legislativního algoritmu, nese zodpovědnost za nesprávné zpracování údajů Poskytovatel, a to v rozsahu maximálně do výše přijatého plnění za posledních 12 měsíců využívání elektronické služby.


8   ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


8.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2013.

Zkušenosti uživatelů

Vycházeje z osobních zkušeností, mohu říci, že Unick ONE je nejlepší cloudové účetnictví na trhu.
Ing. Ján Sucha
Unick ONE je opravdu user friendly, velmi snadno se v něm orientuje. Vše si sám zapamatuje, což usnadňuje následující úkony. Faktury vypadají i designově velmi pěkně. A hlavně, je jednoduchý.
Mgr. Lucia Gažová pekárna Lulus, s.r.o.

Jsme tu vždy pro vásPOZOR!
Rádi bychom vás informovali o ukončení provozu produktu Unick ONE s platností ke dni 31. 1. 2018. Více o této změně se můžete dočíst ZDE.
Asseco Solutions, a.s.